WELKOM.VZW WERKING.JAARWERKING 2001/2012.CONTACT.
Ass Caretta Vzw
Het verslag van Uw Secretaris  VOORZITTERCHEIDEN WOORD VAN DE VOORZITTER :

Na het spijtige overlijden van onze ere-secretaris François Goossens heb ik zijn taak als secretaris van onze vereniging overgenomen.

 

Marcel Leys, voorheen ondervoorzitter heeft ondertussen het voorzitterschap aanvaard. Ik wens hem veel succes in deze nieuwe functie.

 

Na méér dan 10 jaar werking vonden wij het nodig om onze vereniging eens grondig door te lichten , aan een audit te onderwerpen : worden de doelstellingen gehaald, kunnen we het financieel aan, worden wij aanvaard en erkend op het terrein, bereiken wij genoeg publiek , wat zijn onze verdere plannen etc...

 

Tweedes, welke oplossingen wordt er aan geboden.?

DE AUDIT :

 

Er werden 5 kritische vragen gesteld :

 

1) Worden de doelstellingen gerealiseerd.

2) Beantwoorden de vooropgestelde doelstellingen aan onze verwachtingen en deze van onze leden.

3) Hebben wij een voldoende groot ledenbestand.

4) Hoe staan wij er financieel voor.

5) Zijn onze commerciële handelingen te verantwoorden onder de huidige rechtsvorm als VZW

DE ANTWOORDEN :

 

Uit het lijvig verslag dat in de meest kritische zin werd opgesteld laat ik U volgende passages geworden die een realistisch antwoord geven op de hierboven geformuleerde vragen :

 

1) Worden de doelstellingen gerealiseerd ?

 

- Van 2002 tot 2011 werd van de vooropgesteld doelstellingen niet afgeweken  en werden deze op enkele kleinigheden na gerealiseerd.

 

- In 2012 en 2013 werd noodgedwongen van de doelstelling afgedwaald, niettegenstaande de vooropgestelde projecten hrotendeels werden gerealiseerd.

Dit is te wijten aan de impact van het festival met  inmiddels 80.000 bezoekers die plaats heeft in de maand juni en waar wij als aansprekingspunt m.b.t. het natuurbehoud worden aangesproken.

 

- Voor 2014 werden reeds een aantal doelstellingen gerealiseerd. Evenwel is het project ATOMM in Marokko nu reeds  uitgesteld.

 

2) Beantwoorden de vooropgestelde doelstellingen aan onze verwachtingen en deze van onze leden?

 

- Het antwoord hierop blijven we schuldig. Géén van onze leden heeft ooit enig bezwaar geopperd. Het feit dat onze activiteiten zich grotendeels op Creta situeren belemmerd directe inmenging .

 

3) Hebben wij een voldoende groot ledenbestand ?

 

- Ons ledenbestand werd inmiddels gedigitaliseerd ( doelstelling 2014 ) en zal consulteerbaar zijn voor eenieder op de site van GRUBBA.

 

- Commerciële handelingen met het oog op toekomstig lidmaatschap hebben geen resultaat. “ Klanten” kopen om het product , niet om de doelstelling achter de zaak.

 

- Het overlijden van onze ere-secretaris heeft zijn sporen nagelaten. Vele van zijn geburen en persoonlijke vrienden hebben afgehaakt. De link met onze werking werd door het wegvallen van François voor hen verbroken.

 

- De pensionering van mijzelf als voormalig commissaris bij de Federale Politie heeft evenzeer zijn effect gehad. Ikzelf heb daar mijn bedenkingen bij doch was realistisch genoeg om dit te voorzien.

 

- De economische crisis heeft zich inderdaad laten gevoelen.

4)  Hoe staan we er financieel voor ?

 

- In onze nieuwsbrief van 2013 vermeldden we  een positief saldo van 3210.43€ op onze staat van vermogen van 31/december 2012

 

- In 2013 en het eerste kwartaal van 2014 werden héél wat investeringen gedaan met het oog op het verwerven van fondsen.

 

- De verkoop van Cuberdons en het digitaal werk voor bedrijven staan in voor de helft van onze inkomsten .

5) Zijn onze commerciële handelingen te verantwoorden onder de huidige rechtsvorm als VZW ?

 

- De inkomsten van onze commerciële handelingen overtreffen ruim het verlies van de inkomsten van de weggevallen leden en sponsors.

 

- Met het oog op de doelstelling van 2015 ( het verzekeren van een permanente vertegenwoordiging in de Messara-baai van juni t.e.m. Oktober ) worden de commerciële activiteiten nog uitgebreid.

 

- Gewonnen gelden werden en worden terug geïnvesteerd in deze commerciële activiteiten.

 

- Deze commerciële activiteiten nemen ogenschijnlijk een overwicht en lijken in de toekomst niet meer verenigbaar in deze vorm met onze voorgenomen en aanvankelijke doelstellingen.

 

- Daarenboven dient aan de wettelijkheid van onze activiteiten worden voldaan en zou zij in de toekomst als een verkapte handelsvennootschap kunnen beschouwd worden. Met alle gevolgen van dien o.m.de boekhoudingswetgeving die dient te worden gerespecteerd en de vennootschapsbelasting die zal gevorderd worden in plaats van de rechtspersonenbelasting.

- Het overlijden van onze ere-secretaris heeft zijn sporen nagelaten. Vele van zijn geburen en persoonlijke vrienden hebben afgehaakt. De link met onze werking werd door het w

DRINGENDE & STRUCTURELE MAATREGELEN :

 

Gelet op de vaststellingen in punt 5 hiervoor weergegeven worden met onmiddellijke ingang volgende maatregelen genomen :

 

- Alle commerciële activiteiten, met uitzondering van de sponsoring ,  worden niet meer door Ass. Caretta VZW uitgevoerd.

 

 

 

 

- Door de bestuursleden Ronny Brackx en Héléna Stadsbader wordt op vrijwillige basis de VOF ( Vennootschap onder Firma ) BEL-GEM met eigen kapitaal  opgericht. Als onbezoldigd zaakvoerders zullen zij de commerciële activiteiten verder zetten. Naar eigen goeddunken zullen zij onze projecten sponsoren indien mogelijk. De reeds uitgevoerde investeringen zullen aan de vereniging worden terugbetaald in onderling overleg. De lichte vrachtwagen, eigendom van de vereniging, zal aan Bel-Gem worden verhuurd.

 

 

 

.

En, ons vernieuwde logo :